首页 / hot news / 正文

In the new era, I am in China | British ceramic artist Gai Botian: realized dreams in JingdezhenIt has been 18 years from Gabotian from the UK. Now he has run a porcelain design company in Jingdezhen.In 2008,Current Affairs Gabo Tian, who was still working in Shanghai for the first time, came to Jingdezhen for the first time, and felt the different charm of this art -centered city.Gabitian has always pursued more creative and more artistic creations, and Jingdezhen provided him with a steady stream of creative inspiration, giving him the opportunity to work with the masters.Gai Botian wants to stay in Jingdezhen in the future and stay in this place where he dreams.

Producer: Zhao Qiang, Ma Xiaoning

Director: Cao Pengcheng, Niu Zhen

General Planning: Chen Xingxing

Producer: Wang Xiaoxin, Meng Xianglin

Produced: Shen Ning, You Sea Bin, Wu Yuejun

Executive producer: Huang Shuai

Coordinating: Wang Yan, Shi Qianqing

Repeated school: Li Feng, Zhang Xiaodong, Yue Linwei, Zhang Guangzheng, Li Yan, Huang Fanghong, Wu Xiang, Wang Xiaobo, Liu Ge, Wang Hailin, Zheng Xiang, Liu Hui

Operation team: Zhao Gang, Xue Song, Jiao, Qin Rong, Zuo Tian, Li Shuting

Production Assistant: Wang Ning, Zhao Muxi

Thank you:

Propaganda Department of Jingdezhen Municipal Party Committee

China Internet Development Foundation China Positive Energy Network Communication Special Fund Funding Support Project

(Responsible editor: focal, Shen Ning)